fie.nipa,

Sete

Sete: 7.

Zero, zero.
Um, um.
Dois, dois.
Três, três.
Quatro, quatro.
Cinco, cinco.
Seis, seis.
Sete, sete.

<< Previous | Next >>